• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Odwołanie do decyzji zjazdu

+10 głosów
Czuwajcie!

Czy istnieje możliwość odwołania decyzji zjazdu? Uchwała została przyjęta przez zjazd sprawozdawaczy, ale nie jest ona dopracowana, nie jest jasna i zawiera wiele "niedomówień". Warto też wspomnieć, że zjazd nie został zakończony - obecnie trwa przerwa..

 

Czy możemy odwołać uchwałę? Na podstawie jakich dokumentów?
pytanie zadane 13 grudnia 2013 przez użytkownika tomson (155)   2 2 3
Współczynnik akceptacji: 0%
   

3 odpowiedzi

+2 głosów

Jeśli chodzi o przerwę, to każdy zjazd hufca może ogłosić jedną do 30 dni na podstawie punktu 8 Ordynacji Wyborczej ZHP:

W wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami zjazd hufca lub zjazd chorągwi może ogłosić jeden raz wielodniową przerwę w obradach, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Na czas przerwy w obradach odpowiednio komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP powołuje pełnomocnika ds. hufca lub chorągwi - organ tymczasowy zgodnie z § 45 Statutu ZHP - jeżeli wymaga tego sytuacja.

Ta sama ordynacja w punktach 59-61 reguluje kwestię unieważniania wyborów, ale nie ma nic dotyczącego innych decyzji zjazdowych. Natomiast mamy zapisy § 47 ust. 6 Statutu ZHP:

Nieważność uchwał zjazdów hufców stwierdza rada chorągwi, zjazdów chorągwi - Rada Naczelna ZHP.

Nie ma natomiast opisanej procedury tak jak w przypadku wyborów. Niemniej, myślę, że wypada zastosować zbliżoną procedurę jak przy wyborach (w sensie terminów i dokumentacji), czyli do 14 dni od zakończenia zjazdu (czyli jak wznowicie obrady po przerwie i je zakończycie) do rady chorągwi (za pośrednictwem komendanta chorągwi) składacie komplet dokumentów, które rada rozpatruje na najbliższym posiedzeniu od momentu otrzymania kompletu dokumentów od komendanta chorągwi. We wniosku trzeba oczywiście wskazać podstawy do ewentualnego unieważnienia.

odpowiedź 14 grudnia 2013 przez użytkownika cebul (10,573)   20 82 176
...przy czym warto zwrócić uwagę, że stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić nie dlatego, że „uchwała jest bez sensu", a wyłącznie z powodu jej niezgodności ze Statutem.

Stwierdzanie nieważności uchwał i decyzji nie jest instancją odwoławczą, a tylko sposobem zapewnienia funkcjonowania Związku w zgodzie ze Statutem.
Oczywiście, do unieważnienia muszą być wskazane formalne podstawy. Co do merytoryki zjazd wypowiedział się w głosowaniu (no chyba, że uchwała w swej merytoryce godzi w statutowe zasady).
0 głosów
Ne zgadzam się z twierdzeniem, że decyzję zjazdu odwołać może tylko zjazd. W par. 47 Statutu jest pewna furtka umożliwiająca unieważnienie (większości) decyzji zjazdu hufca.

Na podstawie par. 47 nieważne są nie tylko decyzje niezgodne ze Statutem (jak można przeczytać w innych odpowiedziach), ale też z prawem lub decyzjami władz wyższego stopnia. Co więcej, nie jest ważny czas wydania tych decyzji. Dlatego, gdy komenda chorągwi wyda decyzję sprzeczną z obowiązującą już uchwałą zjazdu hufca ta druga staje się nieważna.

Czyli, de facto, komenda chorągwi może unieważnić decyzję zjazdu hufca - poprzez wydanie decyzji sprzecznej z nią. I (jeśli by trzymać się litery prawa) nawet "częściowa" sprzeczność może być podstawą nieważności decyzji zjazdu hufca, jeśli potwierdzi ją sąd harcerski.
odpowiedź 15 grudnia 2013 przez użytkownika karol-gro (17,704)  
–1 głos
Druh cebul zacytował Ordynację Wyborczą, która obowiązuje na zjazdach hufca, chorągwi i ZHP (zwnaych także "zwykłymi", czy "zwyczajnymi"), ale niewiele ma wspólnego ze zjadem sprawozdawczym (chyba że zajdzie okoliczność nieudzielenia absolutorium i odwołania komendanta czy też członka komendy). Na zjeździe sprawozdawczym po prostu nie ma wyborów.

Jeśli zjazd podejmuje uchwałę (a nawet sprawozdawczy takowe prawo posiada), to zmienić czy też uchylić może ją tylko zjazd, chyba że zajdzie okolicznośc, o której także druh cebul wspominał - a mianowicie będzie niezgodna ze Statutem ZHP. W takim przypadku nieważność uchwały stwierdza dla zjazdu sprawozdawczego hufca - rada właściwej chorągwi.
odpowiedź 15 grudnia 2013 przez użytkownika Jarek Góral (96)   1 1 3
Co do 1. akapitu to się nie zgodzę. Bo możemy mieć także zjazdy nadzwyczajne, a sam druh napisał, że i na zjeździe sprawozdawczym może zajść sytuacja procedury wyborczej, co więcej - zjazd sprawozdawczy można poszerzyć o zadania zjazdu nadzwyczajnego (w tym wybory) jeśli zostanie złożony stosowny wniosek etc. W ordynacji przez zjazd rozumiemy zarówno zjazd zwykły, sprawozdawczy jak i nadzwyczajny - bez sensu było by pisać w kółko ta formułkę, więc użyto określenia zjazd.
To ja pozwolę sobie nie zgodzić się z kolei z druhem. Statut ZHP przewiduje nieudzielenie absolutorium dla członka komendy lub nawet całej Komendantowi (a co za tym idzie i komendzie hufca). Statut określa tez procedury zwoływania zjazdów - ergo zjazd sprawozdawczy nie może stać się nadzwyczajnym.
§ 49
...
3.    W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.  
4.    W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komen-dantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.

Próba "zamiany" zjazdu sprawozdawczego w nadzwyczajny wg. mnie jest niezgodna ze Statutem i byłbym pierwszy, który wnosi o unieważnienie takiego zjazdu. :)
Co do absolutorium, to jest ono udzielane (lub nie) każdemu członkowi komendy z osobna. Może być tak, że absolutorium dostaną wszyscy poza komendantem. Dopiero w przypadku, kiedy komendant nie ma absolutorium i zjazd zdecyduje o wygaszeniu mandatu, to "leci" cała komenda (dokładniej w momencie wyboru nowego komendanta), a nie tak jak druh pisze - przy samym braku absolutorium dla komendanta.

Co do meritum, to powołuje się druh na §49 - sugeruję spojrzeć na ust. 2, pkt 5.:
"(Zjazd sprawozdawczy hufca - dop. red.) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi."
Nie ma więc mowy o zmianie w zjazd nadzwyczajny, a jedynie o poszerzeniu zakresu zjazdu sprawozdawczego o np. odwołanie komisji rewizyjnej hufca czy też przyjęcie nowelizacji programu rozwoju hufca.
Zgadzam się z druhem, aczkolwiek Statut nie precyzuje w którym momencie taki wniosek należy złożyć - czy w momencie zwoływania zjazdu, czy na samym zjeździe. Ja w tym roku oprócz zjazdu sprawozdawczego po prostu zwołałem także zjazd nadzwyczajny w tym samym terminie. Po to, żeby wszyscy uczestnicy mieli świadomość jakie są cele zjazdu. Ale zgadzam się z druhem :)
Cóż, taki brak precyzji to jeden z wielu grzechów naszego statutu.
Co prawda nie jest to określone wprost, ale nie jest niejednoznaczne (chyba) :)
Sprawozdawczy "obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca".
Nadzwyczajny "obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany".
Zatem sprawy "nadzwyczajne" poruszane na sprawozdawczym muszą zostać określone w momencie zwoływania zjazdu.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 351 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 1,540 wizyt
+9 głosów
1 odpowiedź 590 wizyt
pytanie zadane 21 sierpnia 2013 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika royas (22,194)   90 264 490
+8 głosów
1 odpowiedź 315 wizyt
pytanie zadane 18 stycznia 2015 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika Gacek (9,226)   54 113 185
0 głosów
1 odpowiedź 2,310 wizyt
pytanie zadane 30 stycznia 2016 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika dh Olek (278)   7 19 28
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...