• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Ferie biwak HAZ

+7 głosów
Czuwaj !

Mam pytanie odnośnie przepisów z kuratorium. Załóżmy tak: gdy w moim województwie odbywają się aktualnie ferie zimowe, a w województwie w którym planuję zrobić biwak ich nie ma to czy muszę zgłaszać to do kuratorium ? Pytanie bardzo dla mnie ważne bo nie mogę nigdzie znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
pytanie zadane 28 października 2013 w HAL/HAZ przez użytkownika TmK (144)   1 2 3
Współczynnik akceptacji: 0%

zmienione kategorie 19 lutego 2014 przez użytkownika Gacek
   

2 odpowiedzi

+3 głosów
Jeśli organizujesz wypoczynek, to zgłaszasz.

Jeśli nie organizujesz wypoczynku, to nie zgłaszasz.

Proste.

Pytanie do Ciebie - czy ten "biwak" będzie wypoczynkiem, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, czy nie ?
odpowiedź 29 października 2013 przez użytkownika harclot (2,605)   15 32 82
A  powyższe oznacza że poniższe już nie jest wypoczynkiem >>> § 4
1. Dla osiągnięcia swoich celów ZHP:
1) zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
2) prowadzi całoroczną działalność wychowawczą, edukacyjną i oświatową wśród dzieci i młodzieży, posługując się harcerską metodą wychowawczą,
3) wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży, upowszechnia prawa dziecka,
4) współdziała z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
5) kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
6) upowszechnia zasady wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn,
7) przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokra-cji, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) prowadzi działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
12) upowszechnia kulturę, tradycje i dorobek Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
13) prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy między spo-łecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi,
14) podejmuje zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju,
15) prowadzi działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kulty-wowania języków regionalnych,
16) realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
17) prowadzi działania na rzecz:
a) wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
b) resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
c) osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
d) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
18) prowadzi działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
19) udziela pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą,
20) upowszechnia ideę wolontariatu,
21) organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych ZHP,
22) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, w szcze-gólności szkoli wolontariuszy,  
23) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
24) (...........)
25) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
27) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patolo-giom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
28) prowadzi działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
29) przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
30) podejmuje działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
31) prowadzi działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskie komendy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
32) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze,
33) tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki prowadzące działania w zakresie kultu-ry,
34) prowadzi działalność naukowo-badawczą w szczególności w utworzonych i pro-wadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
35) prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.
Dlatego tak istotna jest odpowiedź na pytanie >>> czy dana "zbiórka harcerska" jest wypoczynkiem - w rozumieniu Statutu ZHP.
Dobra, my tu sobie możemy pitu-pitu, ale istotne jest, żeby GK-MEN doszły do jakiś ustaleń. Jak będzie to formalnie dograne, to można sobie darować zgłaszanie pewnych form do kuratorium. Ja póki co wolę poświadczyć domniemaną nieprawdę niż potem beknąć za coś grubszego.

Zbiórki w miejscu zamieszkania nie muszą już być zgłaszane z tego, co pamiętam.
A niby skąd "pamiętasz" że nie muszą ? Z "pitu-pitu" między GK a MEN. No i jeszcze z odpowiedzi na moje zapytanie prasowe. Te wszystkie wypowiedzi MEN sprowadzają się do jednego - MEN nie chce jasno przyznać że tylko "zbiórki harcerskie organizowane w celu wypoczynku" są wypoczynkiem podlegającym rygorom rozporządzenia.  Ale łaski nie robi, to wynika z ustawy. Przykładem jest tu "przypadek zimowego surwiwalu w Bieszczadach" gdzie kuratorium, przyciśnięte do muru,  stwierdziło że to ich nie dotyczy, bo to nie jest wypoczynek.
Cebul, nie licz na szybkie "formalne dogranie". Obawiam się że dopiero jakiś "kłopot" (typu "przypadek zimowego surwiwalu w Bieszczadach" ) wymusi jasną deklarację MEN. Bo GK z powodów "taktycznych" raczej nie będzie "dociskać" na MEN.
0 głosów

Cytując za serwisem MEN:


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, że czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3 ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

Musisz zgłosić, szczególnie, że zabierasz ze sobą dzieci/młodzież z województwa, w którym są ferie (czyli uczniowie mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

Co do przypadku w drugą stronę (Twoi harcerze nie mają ferii a jedziesz na teren, gdzie są wtedy ferie) - nie jestem pewien - tu można dla pewności poprosić o jakąś interpretację, chyba, że ktoś już taką dysponuje.

odpowiedź 28 października 2013 przez użytkownika cebul (10,573)   20 82 176
edycja 28 października 2013 przez użytkownika cebul
Tak też myślałem na początku, że będzie trzeba tak zrobić. Ale nie byłem pewny bo kiedyś gdzieś słyszałem że jak robi się w innym województwie tam gdzie nie ma ferii to można to objeść, ale dobra dzięki za odpowiedź : )
Z obchodzeniem czegokolwiek i kombinowaniem to ja byłbym ostrożny. Raz, że średnio to pasuje do ZHP jako organizacji wychowawczej, a dwa - w razie (odpukać) nieszczęścia jak tylko coś papierowo nie zagra to bankowo polecą głowy - w tym Twoja.

Podobne pytania

+2 głosów
3 odpowiedzi 1,442 wizyt
pytanie zadane 6 czerwca 2013 w HAL/HAZ przez użytkownika ProporcowyTomasz (117)   1 2 6
+1 głos
2 odpowiedzi 386 wizyt
pytanie zadane 5 grudnia 2021 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika julkkaga (317)   13 27 34
+4 głosów
0 odpowiedzi 368 wizyt
pytanie zadane 6 czerwca 2017 w HAL/HAZ przez użytkownika Koszek (155)   1 4 8
+1 głos
1 odpowiedź 593 wizyt
pytanie zadane 3 czerwca 2015 w HAL/HAZ przez użytkownika ksad (110)   1 1 3
0 głosów
1 odpowiedź 360 wizyt
pytanie zadane 23 czerwca 2016 w Przepisy, ewidencja, dokumentacja... przez użytkownika shadrin121 (287)   16 27 36
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...