• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


O czym musimy pamiętać, jeśli prowadzimy gromadę specjalnościową

0 głosów
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/
pytanie zadane 5 maja 2022 w Drużyna przez użytkownika julek (115)   2 5
Współczynnik akceptacji: 0%
   

1 odpowiedź

+1 głos

Poza tym wszystkim, co dotyczy każdej gromady, trzeba pamiętać o całym rozdziale z Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego, najprościej go tu wkleję (link):

57. Gromada/drużyna może realizować specjalność harcerską, rozumianą jako sposób realizacji programu harcerskiego opartego na metodzie i metodykach harcerskich, wzbogaconego o treści charakterystyczne dla danego rodzaju aktywności. Szczegółowe zasady prowadzenia wychowania w harcerskich specjalnościach określone są w odrębnych przepisach.

58. Założeniem stosowania specjalności jest długofalowa praca metodyczna, w której tradycyjne techniki harcerskie zostały uzupełnione lub częściowo zastąpione działaniami związanymi z przedmiotem specjalności, tak by powstały system umożliwiał stymulowanie wszechstronnego rozwoju członków gromady/drużyny.

59. Rozpoczęcie realizowania specjalności harcerskiej w gromadzie/drużynie może nastąpić w dowolnym momencie jej istnienia i wymaga zgody właściwego komendanta.

60. Gromada może realizować specjalność jedynie w przypadku funkcjonowania w ramach szczepu specjalnościowego lub w przypadku realizowania ciągu wychowawczego przez stałą współpracę z drużyną realizującą tę samą specjalność.

61. Gromada/drużyna chcąca realizować specjalność musi:

1) wykazać, że kwalifikacje osób prowadzących działania specjalnościowe umożliwią realizowanie działań specjalnościowych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu członków jednostki oraz osobom postronnym. Jeśli zasoby kadrowe jednostki tego nie gwarantują, gromada/drużyna musi dysponować szefem wyszkolenia specjalnościowego – specjalistą w zakresie przedmiotu danej specjalności, mającym niezbędne kwalifikacje. Wobec szefa wyszkolenia specjalnościowego stosuje się odpowiednio postanowienia p. 25 i 26 niniejszej instrukcji;

2) ująć w programie pracy gromady/drużyny sposób realizacji celów wychowawczych ZHP przy użyciu instrumentów metodycznych ZHP oraz działań i narzędzi wybranej specjalności (tj. włączenia działań i narzędzi specjalnościowych w system narzędzi wychowawczych opisany w Systemie Metodycznym ZHP);

3) ująć w programie pracy gromady/drużyny działania umożliwiające podniesienie umiejętności swoich członków w danej specjalności (tj. zdobywanie sprawności, uzyskiwanie uprawnień zewnętrznych itd.). Jeśli w dziedzinie będącej tematem specjalności funkcjonują uznane uprawnienia, patenty, certyfikaty kompetencji itd., w miarę możliwości zdobywanie ich winno mieć w programie jednostki specjalnościowej priorytet w stosunku do zdobywania porównywalnych uprawnień wewnętrznych ZHP;

4) ująć w programie pracy gromady/drużyny informacje dotyczące współpracy jednostki z innymi środowiskami ZHP realizującymi daną specjalność, właściwym zespołem wsparcia specjalnościowego, organizacjami pozarządowymi aktywnymi w przedmiocie danej specjalności i organami państwowymi właściwymi dla tego przedmiotu (jeśli jest to wskazane ze względu realizowaną specjalność);

5) ująć w programie pracy gromady/drużyny co najmniej jedną formę promującą daną specjalność, np. przeprowadzenie kursu/szkolenia lub zorganizowanie stoiska na festynie.

62. Właściwy komendant stwierdza spełnienie przez gromadę/drużynę wymagań określonych w p. 59 i ogłasza ją w rozkazie jednostką specjalnościową.

63. Kryteria określone w p. 61 muszą być spełnione w każdym momencie pracy gromady/drużyny specjalnościowej. W przypadku stwierdzenia przez komendanta hufca niespełnienia powyższych wymagań stosuje się odpowiednio postanowienia p. 138.1 oraz p. 139.1. Jeśli zastosowane przez komendę hufca kroki nie przyniosą oczekiwanego skutku, komendant hufca ogłasza w rozkazie, że dana gromada/drużyna przestała być jednostką specjalnościową.

64. Kolejne programy pracy gromady/drużyny specjalnościowej zawierają w szczególności ewaluację działań opisanych w p. 61 pp. 2–5. Do ewaluacji drużynowy załącza opinię właściwego zespołu wsparcia specjalnościowego.

65. Gromada/drużyna specjalnościowa może:

1) zmienić specjalność;

2) zrezygnować z realizowania specjalności, przekształcając się w jednostkę niespecjalnościową.

66. Specjalność harcerska jest integralną częścią tożsamości i funkcjonowania gromady/drużyny, dlatego zmiany opisane w p. 65 mogą mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

67. Zmiany opisane w p. 65 właściwy komendant ogłasza w rozkazie.

68. Realizowanie specjalności w gromadzie/drużynie nie może kolidować z prowadzeniem w niej procesu wszechstronnego rozwoju i kształtowania charakteru członków jednostki.

69. W przypadku działania gromady/drużyny specjalnościowej niezgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stosuje się postanowienia rozdziału „Zakończenie działalności”.

A także, bardziej ogólny dokument: Uchwała nr 12/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach: https://apps.powerapps.com/play/3aa72b2f-ee91-473f-833b-6f0085a13c18?tenantId=e1368d1e-3975-4ce6-893d-fc351fd44dcd&ID=495

odpowiedź 7 maja 2022 przez użytkownika qj0n (17,474)  

Podobne pytania

+1 głos
1 odpowiedź 828 wizyt
pytanie zadane 5 kwietnia 2016 w Drużyna przez użytkownika sasarenka (153)   2 4 8
+5 głosów
2 odpowiedzi 735 wizyt
pytanie zadane 25 lutego 2013 w Drużyna przez użytkownika dhSmerfetka (219)   1 2 10
0 głosów
1 odpowiedź 309 wizyt
pytanie zadane 20 czerwca 2019 przez użytkownika .?!, (162)   4 8 13
0 głosów
4 odpowiedzi 659 wizyt
pytanie zadane 9 lutego 2017 w Drużyna przez użytkownika kinga11952 (204)   4 7 15
0 głosów
1 odpowiedź 124 wizyt
pytanie zadane 30 marca 2022 w Pomysł na... przez użytkownika Zimaa (116)   3 7
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...