• Rejestracja
Pierwszy raz tutaj? Zajrzyj do FAQ!
x
Witamy w serwisie zapytaj.zhp.pl, gdzie możesz zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od innych harcerzy.

Możesz też zdobywać punkty za zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Tutaj pomaganie innym się opłaca! Więcej informacji tutaj!


Na wiele pytań odpowiedź znajdziesz w dokumentach ZHP:


Co się robi będąc w GK?

+4 głosów
Czuwaj!

 

Mam takie pytanie: Czym tak właściwie zajmują się ludzie w GK?

Interesuje mię np. lista obowiązków Przewodniczącego, Naczelnika, Rady naczelnej, Skarbnika itd.
pytanie zadane 15 listopada 2014 przez użytkownika Kamil (609)   6 14 29
Współczynnik akceptacji: 29%
   

1 odpowiedź

+3 głosów
 
Najlepsza
Wszystkie zadania i obowiązki władz naczelnych zawarte są w statucie.
 
par. 67 ust. 4
Rada Naczelna ZHP:
1) w okresie pomiędzy zjazdami ZHP decyduje o podstawowych
sprawach Związku,
2) określa zasady przynależności członków ZHP do poszczególnych
grup metodycznych i do jednostek organizacyjnych
ZHP,
3) decyduje w sprawach systemu metodycznego, kierunków
pracy wychowawczej i pracy z kadrą,
4) określa zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania
z nimi związane,
5) zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
6) ocenia realizację uchwał Zjazdu ZHP i uchwał własnych,
7) dokonuje corocznej oceny działalności Głównej Kwatery
ZHP,
8) ustanawia składki członkowskie,
9) zatwierdza kierunki działania Głównej Kwatery ZHP na
dany rok,
10) w przypadku nieudzielenia absolutorium członkom
Głównej Kwatery ZHP przez Centralną Komisję Rewizyjną
ZHP, Rada Naczelna ZHP może podjąć dodatkowo
decyzję o wygaśnięciu mandatu członka Głównej
Kwatery ZHP,
11) określa zasady ponownego ubiegania się o członkostwo
ZHP,
12) w okresie pomiędzy zjazdami wybiera Przewodniczącego
ZHP i na jego wniosek wiceprzewodniczących
ZHP, Naczelnika ZHP i w wypadku określonym w § 44
ust. 2 – członków pozostałych władz naczelnych,
13) określa zasady i sposób finansowania władz ZHP,
14) decyduje w sprawach członkostwa ZHP w innych organizacjach
ogólnopolskich i międzynarodowych,
15) ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Związku,
16) wykonuje inne zadania określone w Statucie.
par. 69 ust. 2
Przewodniczący ZHP:
1) reprezentuje Związek na zewnątrz w zakresie swoich
kompetencji,
2) kieruje działalnością Rady Naczelnej ZHP,
3) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe Związku, niezastrzeżone
dla innych władz ZHP.
par. 7 ust. 3

Główna Kwatera ZHP kieruje działalnością ZHP, a w szczególności:

1) określa organizację i zasady swego działania,
2) tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju ZHP,
a harcerskie komendy są oceniane z jej realizacji,
3) wykonuje zadania określone w Statucie ZHP, uchwałach
Zjazdu ZHP i Rady Naczelnej ZHP,
4) przyjmuje plan pracy Głównej Kwatery ZHP i plan
kształcenia ZHP na dany rok kalendarzowy,
5) przedkłada Radzie Naczelnej ZHP projekty uchwał,
6) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu
majątku nieruchomego ZHP, niebędącego majątkiem
chorągwi,
7) wydaje zgodę na zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego
chorągwi,
8) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów
w spółce prawa handlowego z udziałem ZHP lub ustanowieniu
fundacji jako fundator,
9) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Związku
w innych podmiotach gospodarczych, w których ZHP
ma udziały, oraz w fundacjach,
10) powołuje i likwiduje centralne jednostki organizacyjne
Związku,
11) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych
i gospodarczych utworzonych przez Główną
Kwaterę ZHP,
12) uchwala regulaminy wewnętrzne i instrukcje ZHP niezastrzeżone
dla innych władz ZHP, w tym regulaminy
i instrukcje dotyczące zasad:
a) tworzenia i działania podstawowych jednostek
organizacyjnych ZHP,
b) działania ruchu przyjaciół harcerstwa,
c) tworzenia, działania i rozwiązywania hufców,
d) tworzenia i działania chorągwi,
e) organizacji pracy komendanta i komendy hufca
oraz komendanta i komendy chorągwi,
f) zaliczania służby instruktorskiej,
g) przydziału służbowego członków,
h) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej
przez jednostki ZHP,
i) pełnienia nadzoru właścicielskiego nad majątkiem
ZHP,
j) postępowania w sprawach ruchów programowo-
metodycznych,
k) pracy kapelanów oraz ich współdziałania z komendami,
l) tworzenia i działania szczepów i związków drużyn,
13) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez
członków Głównej Kwatery ZHP,
14) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów
i komend chorągwi, centralnych jednostek organizacyjnych
i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich działalność,
15) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa,
16) powołuje i odwołuje ciała doradcze – rady, komisje
i celowe zespoły robocze,
17) nadaje odznaczenia i tytuły honorowe ZHP niezastrzeżone
dla innych władz ZHP.
 
 
par. 71 ust. 2
Naczelnik ZHP:
1) kieruje pracami Głównej Kwatery ZHP,
2) kieruje bieżącą działalnością ZHP,
3) reprezentuje ZHP,
4) wydaje rozkazy,
5) zarządza majątkiem ZHP i prowadzi gospodarkę finansową
przy pomocy Skarbnika ZHP na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 

odpowiedź 15 listopada 2014 przez użytkownika bartek3421 (2,437)   4 17 54
wybrane 16 listopada 2014 przez użytkownika Kamil
Oki, dzięki................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 582 wizyt
pytanie zadane 2 listopada 2016 w Drużyna przez użytkownika dh. Maja (440)   28 53 62
0 głosów
1 odpowiedź 916 wizyt
pytanie zadane 6 stycznia 2016 przez użytkownika OliffZHP (158)   5 6 11
0 głosów
0 odpowiedzi 3,540 wizyt
pytanie zadane 30 października 2017 w Drużyna przez użytkownika Lololo123 (171)   3 4 10
0 głosów
2 odpowiedzi 1,491 wizyt
pytanie zadane 12 kwietnia 2016 przez użytkownika minimini (147)   7 13 17
0 głosów
1 odpowiedź 393 wizyt
Ta strona używa plików ciasteczek. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Pomysł, wykonanie, osoba odpowiedzialna za działanie serwisu: hm. Szymon Gackowski
...